Lớp Lớp MN Đô Vinh Thăm Quan Tháp PoKlongarailai

Hôm thứ mấy ngày bao nhiêu đó..., trường MN Đô Vinh dẫn lớp Lớp đi thăm quan tháp